فلورين (Fluorine)

 

التحلیل الکیمیائی:

 

AS

S

P2O5

CaCo3

Sio2

CaF2

Element

3 PPM Max

0.05 Max

0.03 Max

8.26 Max

4.7 Max

85.67 Min

%